Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN XATTU B.V.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xattu B.V. (hierna te noemen: “Xattu”), gevestigd en kantoorhoudend te (1071 CT) Amsterdam, Nederland, aan de Jan Luijkenstraat 92 P/R, KvK-nummer 66039932, die toepasselijk zijn op alle diensten die Xattu aanbiedt, onder meer op haar website www.xattu.com.

Voor vragen over de Gebruikersvoorwaarden of het doen van meldingen naar aanleiding van de Gebruikersvoorwaarden kunt u zich richten tot:

Xattu B.V.

www.xattu.com/contact-us

Artikel 1 Definities

1. Adviseur De financiële professional (zoals een accountant of corporate finance adviseur) die een pagina onderhoudt en beheert met daarop relevante informatie over diens (bedrijfs)werkzaamheden, die voor de Onderneming die een Investeerder zoekt een Profiel aanmaakt op het Platform en dit Profiel beheert, de kwaliteit van de propositie en de geleverde informatie borgt en voor de juistheid hiervan garant staat, de Onderneming begeleidt en adviseert en die fungeert als eerste aanspreekpunt voor (geïnteresseerde) Investeerders.

2. Algemeen gebruiker Iedere gebruiker en/of bezoeker, niet zijnde de Gebruiker genoemd onder I, II en/of III als genoemd in punt 4 van onderhavig artikel.

3. Diensten Alle door Xattu ten behoeve van de Gebruiker uit te voeren diensten op het Platform.

4. Gebruiker I) de Investeerder
II) de Adviseur
III) de Onderneming
IIII) de Algemeen gebruiker

5. Informatie De Informatie die door de Adviseur op het Profiel van de Onderneming wordt geplaatst alsmede de Informatie die de Investeerder en Adviseur plaatst op (hun eigen pagina op) het Platform.

6. Onderneming Het bedrijf dat op zoek is naar Investeerders en via een Adviseur een Profiel heeft op het Platform om (potentiële) Investeerders te informeren over dat bedrijf.

7. Platform De internetsite www.xattu.com waar Investeerders alle voor hen relevante investeringsmogelijkheden kunnen vinden en waar Ondernemingen en de Adviseurs hun cliënten (Ondernemingen) onder de aandacht van (potentiële) Investeerders kunnen brengen.

8. Investeerder De private of professionele investeerder die zich aanmeldt op het Platform via de aanmeldpagina voor Investeerders, om inzicht te krijgen in en op de hoogte te worden gebracht en gehouden van relevante investeringsmogelijkheden in Ondernemingen en een pagina onderhoudt en beheert met daarop relevantie informatie over diens (bedrijfs)werkzaamheden.

9. Profiel Het bedrijfsprofiel dat de Adviseur voor de Onderneming aanmaakt, plaatst en beheert op het Platform ten behoeve van het aantrekken van (potentiële) Investeerders voor de Onderneming.

10. Voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden, waarvan ook onderdeel uitmaken het op de website gepubliceerde Cookiebeleid en Privacy Statement.

11. Xattu Onafhankelijk (online)platform dat zich richt op het bijeenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van bedrijfsfinanciering.

Artikel 2 Toepasselijkheid Gebruikersvoorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Diensten van Xattu door iedere Gebruiker.

2.2 Door gebruik te maken van de Diensten en/of het Platform verklaart Gebruiker zich bekend en akkoord met de inhoud van deze Voorwaarden en andere op het Platform vermelde voorwaarden, waaronder het Privacy Statement en het Cookiebeleid.

2.3 Indien Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de Voorwaarden, dient Gebruiker het Platform niet te gebruiken.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5 Voordat Gebruiker een overeenkomst aangaat met Xattu worden deze Voorwaarden langs elektronische weg aan Gebruiker ter beschikking gesteld. Dit gebeurt op zodanige wijze dat de Voorwaarden door Gebruiker kunnen worden opgeslagen en voor Gebruiker toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen alsmede dat zij op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.6 Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door Xattu zijn vastgelegd en/of uitdrukkelijk zijn aanvaard door Xattu. Xattu heeft te allen tijde het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, aan te vullen en/of nieuwe voorwaarden te hanteren zonder voorafgaande bekendmaking. Tenzij anders vermeld zullen de wijzigingen direct in werking treden. Een eventuele bekendmaking vindt plaats door publicatie op het Platform en/of door het versturen van een e-mail aan alle Gebruikers. Blijft Gebruiker na wijziging, aanvulling en/of het vermelden van nieuwe Voorwaarden gebruik maken van het Platform, dan wordt Gebruiker geacht alle wijzing(en), aanvulling(en) en/of nieuwe Voorwaarden impliciet te hebben geaccepteerd.

2.7 Indien een (of meer) bepaling(en) van deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins zijn rechtsgeldigheid verliest, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Voorwaarden.

Artikel 3 Algemeen

3.1 Een Adviseur, Investeerder of Onderneming kan zich aanmelden op het Platform via het invoeren van naam en e-mailadres. Alvorens te worden toegelaten als Gebruiker van het Platform voert Xattu een screening uit. Aan Xattu komt het recht toe een potentiële Adviseur en/of Investeerder te weigeren gebruik te maken van het Platform indien naar de discrete mening van Xattu niet wordt voldaan aan de door Xattu gestelde voorwaarden.

3.2 Adviseur draagt de volledige verantwoordelijkheid en staat garant dat het Profiel juiste, volledige en betrouwbare Informatie bevat en dat de Onderneming akkoord is met de in het Profiel geplaatste Informatie.

3.3 Investeerder garandeert dat de door hem op het Platform geplaatste Informatie juist, volledig en betrouwbaar is.

3.4 Een Adviseur heeft de mogelijkheid om per Profiel te kiezen uit verschillende opties voor wat betreft publicatie, zoals – maar niet beperkt tot – een onzichtbaar, anoniem, deels verborgen of volledig zichtbaar profiel.

3.5 Xattu zal in geen geval zelf financiële en/of fiscale adviseringen doen aan Adviseur en/of Investeerder.

3.6 Het initiatief tot het leggen van contact tussen de Investeerder en de Adviseur rust uitsluitend bij deze partijen en niet bij Xattu. Uitsluitend voor zover Investeerder en/of Adviseur zulks uitdrukkelijk aangeeft, zal Xattu verder contact opnemen met Investeerder en/of Adviseur om te bezien of Xattu verder kan bemiddelen in het tot stand brengen van het contact tussen deze partijen.

3.7 Xattu streeft ernaar alle redelijke zorg te betrachten bij het aanbieden van het Platform. Het Platform en alle informatie op het Platform wordt uitdrukkelijk ‘as-is’ aangeboden, in de staat waarin het Platform zich bevindt, met inbegrip van alle gebreken in welke vorm dan ook.

3.8 Elke transactie tussen de Investeerder en de Adviseur komt uitsluitend tot stand tussen deze twee partijen en verder ook uitsluitend voor risico van deze partijen; zonder dat Xattu op enige wijze deel uitmaakt van de rechtsverhouding tussen deze twee partijen. Op het Platform zelf vinden uitdrukkelijk geen transacties plaats.

Artikel 4 Betalingsverplichtingen Adviseur

4.1 Xattu wordt betaald door de Adviseur, in wiens opdracht Xattu haar Diensten aanbiedt.

4.2 De kosten voor gebruik worden maandelijks (per 30 dagen) door de Adviseur voldaan. Betaling vindt plaats door middel van vooruitbetaling en per geplaatst Profiel. De kosten voor gebruik betreffen een vast bedrag dat maandelijks (periode van 30 dagen) dient te worden voldaan ongeacht de datum dat het Profiel op het Platform wordt geplaatst. Het eerste afrekenmoment vindt plaats direct na het uploaden van het Profiel op het Platform.

4.3 De kosten voor gebruik zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds te voldoen vóór de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft. Voldoet de Adviseur niet tijdig aan genoemde betalingsverplichting, dan is zij zonder ingebrekestelling in verzuim. Xattu zal vanaf dit moment aanspraak kunnen en mogen maken op de wettelijke of overeengekomen rente.

4.4 Adviseur kan op ieder moment een Profiel van het Platform verwijderen. Het Profiel dient door de Adviseur zelf te worden verwijderd. In geval van verwijdering van een Profiel blijven de kosten voor gebruik verschuldigd tot en met het eind van de maand waarin de verwijdering heeft plaatsgevonden. Zowel in het geval dat een Profiel door de Adviseur zelf wordt verwijderd als in het geval dat een Profiel, om haar moverende redenen, door Xattu wordt verwijderd van het Platform, vindt uitdrukkelijk geen restitutie plaats van de kosten voor gebruik.

4.5 Xattu is expliciet geen transactieplatform en ontvangt geen commissie op transacties.

Artikel 5 Oneigenlijk gebruik

5.1 Het is de Gebruiker niet toegestaan het Platform te gebruiken voor handelingen die een oneigenlijk gebruik impliceren, waaronder – maar niet uitsluitend – dient te worden verstaan het doen van onrechtmatige en/of misleidende mededelingen, het zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker kopiëren, wijzigen, verspreiden, distribueren of op andere wijzen gebruiken en/of exploiteren van de door de Gebruiker beschikbaar gestelde Informatie op het Platform.

5.2 Houdt de Gebruiker zich niet aan het in lid 1 genoemde dan behoudt Xattu zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik te verhalen op de betreffende Gebruiker.

5.3 Tevens behoudt Xattu zich in geval van oneigenlijk gebruik het recht voor om onrechtmatige en/of misleidende informatie per direct te verwijderen van het Platform.

5.4 Xattu kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van de Gebruiker die een oneigenlijk gebruik van het Platform impliceren, zoals genoemd in artikel 5.1.

5.5 Gebruiker vrijwaart Xattu voor elke vorm van aansprakelijkheid van schade, (waaronder tevens vallend reële gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en advocaatkosten) in verband met elke vordering van derden die verband houdt met het oneigenlijk gebruik door de Gebruiker, zoals genoemd in artikel 5.1.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaringen

6.1 Xattu is, behoudens dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, uitsluitend aansprakelijk voor schade van de Gebruiker, voor zover dit blijkt uit dit artikel.

6.2 Xattu kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, (on)juistheid of (on)betrouwbaarheid van de informatie op het Platform evenals voor schade als gevolg van het gebruik van diensten van Gebruikers die via het Platform worden aangeboden.

6.3 Xattu staat niet in voor de diensten van Adviseur en/of Investeerder. Adviseur, dan wel Investeerder, garandeert en stemt ermee in dat indien Adviseur, dan wel Investeerder, een vordering heeft die voortvloeit uit een transactie die Investeerder heeft gesloten met Adviseur en vice versa en/of het verstrekken van verkeerde c.q. misleidende Informatie, voor elke vorm van schade van Adviseur dan wel Investeerder, Adviseur dan wel Investeerder uitsluitend de betreffende wederpartij aanspreekt en elke vordering van schade dienaangaande uitsluitend
tegen de desbetreffende wederpartij instelt.

6.4 Voor het niet juist en/of (on)volledig overkomen van Informatie in het verkeer tussen Adviseur en Investeerder is Xattu niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet en/of grove schuld van Xattu.

6.5 Xattu is nimmer aansprakelijk voor enige schade waaronder – maar niet beperkt tot – directe en/of indirecte vermogensschade, ander nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, gevolgschade, bedrijfsschade en/of toekomstige schade) die het gevolg is van het gebruik van het Platform, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het gebruik van hyperlinks.

6.6 Xattu is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie op het Platform, zoals schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door Gebruikers.

6.7 Onverminderd het bepaalde in lid 5 en uitsluitend voor zover Xattu dwingendrechtelijk wel aansprakelijk kan worden gehouden door Gebruiker, is Xattu jegens Gebruiker uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) opzet en/of grove schuld bij de uitvoering van haar Diensten.

6.8 Gebruiker vrijwaart Xattu voor elke vorm van aansprakelijkheid van schade, (waaronder tevens vallen reële gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en advocaatkosten) in verband met elke vordering van derden die verband houdt met de Diensten geleverd aan Gebruiker, zoals maar niet beperkt tot vorderingen van de Gebruiker.

Artikel 7 Klachten

7.1 Voor zover Gebruiker een klacht heeft over (informatie op) het Platform dan wel over Xattu dan heeft Gebruiker de mogelijkheid om deze klacht gemotiveerd in te dienen per e-mail naar: info@xattu.com.

7.2 Xattu streeft ernaar om klachten binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Artikel 8 Overige bepalingen

8.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Xattu en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend wordt aangewezen, worden alle geschillen die tussen Xattu en Gebruiker uit hoofde van of in verband met een overeenkomst vallend onder deze Voorwaarden mochten ontstaan in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, Nederland.

Gebruikersvoorwaarden Xattu B.V., mei 2016